HAMLOG.EU logohamlog
      Feb 19 2019, 12:32 UTCRegistered users: 11216HAMLOG total QSO: 35,729,517
Callsign:           
This website: online logbook, radioamateur contact list, online log, online hamlog, ham log, online radioamateur log, online logger program, ham logs, ham radio log search, online status of QSL card
HOME
INFORMATION
LOG LIST
DXCC
REGISTER
CONTACT
FORUM
     Login
     DX Cluster
12:31 UTC -
 United States of America - NA
15 agn for NA?
21074.0
 Mayotte - AF
15 agn for NA?
K9RX -
 United States of America - NA
15 agn for NA?
FH/UA4WHX
 Mayotte - AF
15 agn for NA?
12:31 UTC -
 Japan - AS
ft8 for JA
1908.0
 Alaska - NA
ft8 for JA
JH3GCN -
 Japan - AS
ft8 for JA
NL8F
 Alaska - NA
ft8 for JA
12:30 UTC -
 European Russia - EU
QRPP 100mW QSO 599 DE UB3GDR T
7015.0
 European Russia - EU
QRPP 100mW QSO 599 DE UB3GDR T
UB3GDR -
 European Russia - EU
QRPP 100mW QSO 599 DE UB3GDR T
R1TET
 European Russia - EU
QRPP 100mW QSO 599 DE UB3GDR T
12:30 UTC -
 South Africa - AF
Z22VC is 100% valid
18132.0
 Zimbabwe - AF
Z22VC is 100% valid
ZS4TX -
 South Africa - AF
Z22VC is 100% valid
Z22VC
 Zimbabwe - AF
Z22VC is 100% valid
12:30 UTC -
 Finland - EU
FT8
10137.6
 Australia - OC
FT8
OH1LWZ -
 Finland - EU
FT8
VK5RR
 Australia - OC
FT8
12:30 UTC -
 France - EU
DFCF 34120 WCA F 06687
7088.1
 France - EU
DFCF 34120 WCA F 06687
F-11579 -
 France - EU
DFCF 34120 WCA F 06687
F5NLX/P
 France - EU
DFCF 34120 WCA F 06687
     Advertisement     Forum last comm.
     Search
     HAMLOG banner
 
HAMLOG.EU The Online LOG
 
Europe
Ukraine            flag Ukraine
Online Log - QSO List - UR5KJKCQ Zone: 16
ITU Zone: 29
QTH: Hlinsk nr. Rivne; Locator: KO30; Operator: Petro
 LOGs of HAMLOG.EU:       All station

 UR5KJK total QSO: 5761 QSO/page: 25
QSO No.:  
QSO Date:  

  Advanced Search On ...
Callsign:     

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 231 Next >

No.Date UTCBandCallsignQTHOperatorModeRSTs
1.2013-10-2816:2440 mEuropean Russia UA6CEOÀíàòîëèéSSB59
2.2013-10-2816:2240 mEuropean Russia UA6CCBñò. ÊóùåâñêàÿÅâãåíèéSSB59
3.2013-10-2816:0640 mEuropean Russia UA6NTñ. Êðàñíàÿ ÏîëÿíàÃåííàäèéSSB59
4.2013-10-2816:0040 mEgypt SU9VBIzhevskVladimir M.CW599
5.2013-10-2805:1820 mAsiatic Russia RC9WAAÐóñëàíCW599
6.2013-10-2713:4815 mMonaco 3A2MWMonacoFrankCW599
7.2013-10-2705:2940 mHungary HA8FY/PCW599
8.2013-10-2705:2340 mUnited States of America N8LIEast GreenwichSalimCW559
9.2013-10-2705:1140 mUnited States of America K1PADBillericaRickCW599
10.2013-10-2704:1940 mUnited States of America W5TZCBismarckLarryCW599
11.2013-10-2620:0040 mTurkey TC90TCCW599
12.2013-10-2614:4820 mFed. Rep. of Germany DM1813LEICW599
13.2013-10-2614:4617 mCanary Is. EA8/DJ9RBCW599
14.2013-10-2614:4020 mFed. Rep. of Germany DL6FKK/PCW599
15.2013-10-2614:3720 mAfghanistan T6JRCW599
16.2013-10-2514:5520 mEuropean Russia RA4PDOKazan; Po Box 19ÍèêîëàéSSB59
17.2013-10-2514:4520 mEuropean Russia RL3ACã. ÌîñêâàÄìèòðèéSSB59
18.2013-10-2419:4040 mEuropean Russia RM4HGã. ÍîâîêóéáûøåâñêÀëåêñàíäðSSB59
19.2013-10-2216:2220 mFed. Rep. of Germany DA1813LCW599
20.2013-10-2216:0620 mEuropean Russia RA6PKBñò. ÈùåðñêàÿÀëåêñàíäðSSB59
21.2013-10-2215:5020 mEuropean Russia RX1Aã. Ñàíêò-ÏåòåðáóðãÂèêòîðSSB59
22.2013-10-2215:2920 mEuropean Russia R1NNã. Cîðòàâàëà À/ÿ 5ÂàëåðèéSSB59
23.2013-10-2215:2220 mEuropean Russia RW9WJ/4ÑàìàðàÏàâåëSSB59
24.2013-10-2214:2215 mAsiatic Russia RA9JP/9ÂëàäèìèðCW599
25.2013-10-2206:4110 mEgypt SU9AFCW599

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 231 Next >Please click to Like button, if you like the log of UR5KJK!

     Links


     Partners
 
 
UN Amateur Radio News
ant_tower
© 2007-2019 HAMLOG.EU - All rights reserved. * Contact * Register * Privacy - GDPR * Elapsed time: 0.979 sec