HAMLOG.EU logohamlog
      Apr 24 2018, 14:21 UTCRegistered users: 10951HAMLOG total QSO: 33,424,311
Callsign:           
This website: online logbook, radioamateur contact list, online log, online hamlog, ham log, online radioamateur log, online logger program, ham logs, ham radio log search, online status of QSL card
HOME
INFORMATION
LOG LIST
DXCC
REGISTER
CONTACT
FORUM
     Login
     DX Cluster
14:20 UTC -
 Italy - EU
ARPI LA GRANDE GUERRA 20P
7155.0
 Italy - EU
ARPI LA GRANDE GUERRA 20P
IT9NHU -
 Italy - EU
ARPI LA GRANDE GUERRA 20P
IQ1QQ
 Italy - EU
ARPI LA GRANDE GUERRA 20P
14:20 UTC -
 United States of America - NA
NOT Z60A
14035.0
 Saint Barthelemy - NA
NOT Z60A
K4JAF -
 United States of America - NA
NOT Z60A
FJ/N0KV
 Saint Barthelemy - NA
NOT Z60A
14:20 UTC -
 Italy - EU
59+73
14222.0
 Oman - AS
59+73
IT9EYA -
 Italy - EU
59+73
A41PG
 Oman - AS
59+73
14:20 UTC -
 Italy - EU
cq cq
14180.0
 Franz Josef Land - EU
cq cq
IK2LQT -
 Italy - EU
cq cq
R1FF
 Franz Josef Land - EU
cq cq
14:19 UTC -
 Fed. Rep. of Germany - EU
JO43 ES JO10 FT8 mode
50313.0
 Belgium - EU
JO43 ES JO10 FT8 mode
DL5WP -
 Fed. Rep. of Germany - EU
JO43 ES JO10 FT8 mode
ON8ON
 Belgium - EU
JO43 ES JO10 FT8 mode
14:19 UTC -
 Austria - EU
cq cq
@ 14190.0
 Austria - EU
cq cq
OE100CQM -
 Austria - EU
cq cq
OE100CQM
 Austria - EU
cq cq
     Advertisement     Forum last comm.
     Search
     HAMLOG banner
 
HAMLOG.EU The Online LOG
 
Europe
European Russia               flag European Russia
Online Log - QSO List - UB3TBECQ Zone: 16
ITU Zone: 29
QTH: Kstovo; Locator: LO26CD; Operator: Bogdan
 LOGs of HAMLOG.EU:       All station

 UB3TBE total QSO: 74 QSO/page: 25
QSO No.:  
QSO Date:  

  Advanced Search On ...
Callsign:     

Page: 1 2 3 Next >

No.Date UTCBandCallsignQTHOperatorModeRSTs
1.2016-11-2607:4620 mEuropean Russia R26MDXCÀ÷èíñêÀíäðåéUSB59
2.2016-11-2605:5020 mKazakhstan UN8LWZÊóñòàíàéÌàðèàííàUSB59
3.2016-11-1911:2415 mEngland G3VZTNorwichRkUSB59
4.2016-11-1910:1920 mEuropean Russia RZ1ZWAÌóðìàíñêÀâèíèðUSB59
5.2016-11-1910:1820 mEuropean Russia R100MUÌóðìàíñêÂàëåíòèíUSB59
6.2016-11-1910:1215 mBelgium OP8ON9600 RonseYvesUSB59
7.2016-06-2516:562 mEuropean Russia R100ZHFM59
8.2016-06-2516:552 mEuropean Russia RA3THNÊñòîâîÀëåêñàíäðFM59
9.2016-06-2018:4620 mWales GW0KBOËàìïåòåðÂëàäèñëàâSSB59
10.2016-06-2018:4520 mAsiatic Russia RD9SAEñ. Ïîíîìàð¸âêàÑåðãåéSSB58
11.2016-06-2017:1810 mEuropean Russia RA3THNÊñòîâîÀëåêñàíäðSSB56
12.2016-06-2017:1810 mEuropean Russia R100ZHSSB56
13.2016-06-2017:1517 mEuropean Russia RA3THNÊñòîâîÀëåêñàíäðSSB33
14.2016-06-2017:1517 mEuropean Russia R100ZHSSB33
15.2016-06-2017:1320 mEuropean Russia RA3THNÊñòîâîÀëåêñàíäðSSB33
16.2016-06-2017:1320 mEuropean Russia R100ZHSSB33
17.2016-06-1818:2320 mEuropean Russia RA1ALAÑàíêò-ÏåòåðáóðãÌèõàèëSSB59
18.2016-06-1818:2320 mEuropean Russia RA3ZQQñ. ÊëàäîâîåÂëàäèìèðSSB59
19.2016-06-1703:4220 mUkraine UR1LLï. Êóïÿíñê-ÓçëîâîéÂàëåðèéSSB59
20.2016-06-1518:1520 mBelarus EW1MMÌèíñêÈãîðüSSB58
21.2016-06-1518:1420 mItaly IK2IQDErbaFlavioSSB59
22.2016-06-1417:1120 mFed. Rep. of Germany DK1BYBremenÑåì¸íSSB59
23.2016-06-1417:1020 mCroatia 9A702JMSSB59
24.2016-06-1217:122 mEuropean Russia R3THCÍèæíèé ÍîâãîðîäÍèêîëàéFM54
25.2016-05-2319:4420 mBelgium ON7TQMolRogerSSB59

Page: 1 2 3 Next >Please click to Like button, if you like the log of UB3TBE!

     Links


     Partners
 
 
HAM RADIO Friedrichshafen
(May 28-) June 01-03
UN Amateur Radio News
ant_tower
© 2007-2018 HAMLOG.EU - All rights reserved. * Contact * Register * Privacy * Elapsed time: 0.793 sec