HAMLOG.EU logohamlog
      Oct 19 2017, 16:29 UTCRegistered users: 10714HAMLOG total QSO: 31,749,334
Callsign:           
This website: online logbook, radioamateur contact list, online log, online hamlog, ham log, online radioamateur log, online logger program, ham logs, ham radio log search, online status of QSL card
HOME
INFORMATION
LOG LIST
DXCC
REGISTER
CONTACT
FORUM
     Login
     DX Cluster
16:28 UTC -
 Czech Republic - EU
JO70OB TR JO50WB 569=N/AN
144444.0
 Fed. Rep. of Germany - EU
JO70OB TR JO50WB 569=N/AN
OK1SC -
 Czech Republic - EU
JO70OB TR JO50WB 569=N/AN
DB0FGB/B
 Fed. Rep. of Germany - EU
JO70OB TR JO50WB 569=N/AN
16:28 UTC -
 Austria - EU
519 JO70UP 266km
4048080.0
 Czech Republic - EU
519 JO70UP 266km
OE5VRL -
 Austria - EU
519 JO70UP 266km
OK0EA/B
 Czech Republic - EU
519 JO70UP 266km
16:28 UTC -
 Austria - EU
519 JO70UP 266km
4048081.0
 Czech Republic - EU
519 JO70UP 266km
OE5VRL -
 Austria - EU
519 JO70UP 266km
OK0EA/B
 Czech Republic - EU
519 JO70UP 266km
16:28 UTC -
 European Russia - EU
KO85TG MS LO93LJ MSK144 +16dB
144360.0
 Asiatic Russia - AS
KO85TG MS LO93LJ MSK144 +16dB
UA3ARC -
 European Russia - EU
KO85TG MS LO93LJ MSK144 +16dB
RX9AT
 Asiatic Russia - AS
KO85TG MS LO93LJ MSK144 +16dB
16:28 UTC -
 Fed. Rep. of Germany - EU
PSK31
14072.0
 United States of America - NA
PSK31
DF9TW -
 Fed. Rep. of Germany - EU
PSK31
KC2KC
 United States of America - NA
PSK31
16:28 UTC -
 Balearic Is. - EU
vy strong 1 up
18076.0
 Trinidad & Tobago - SA
vy strong 1 up
EA6GP -
 Balearic Is. - EU
vy strong 1 up
9Y4/DL1QQ
 Trinidad & Tobago - SA
vy strong 1 up
     Advertisement     Forum last comm.
     Search
     HAMLOG banner
 
HAMLOG.EU The Online LOG
 

Online Log - QSO List - R4FFQ
 LOGs of HAMLOG.EU:       All station

 R4FFQ total QSO: 392 QSO/page: 25
QSO No.:  
QSO Date:  

  Advanced Search On ...
Callsign:     

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 16 Next >

No.Date UTCBandCallsignQTHOperatorModeRSTs
1.2013-08-0616:1420 mMongolia JT1BEUlaanbaatar-24R.SSTV595
2.2013-08-0616:0620 mKazakhstan UN7CNã. ÏåòðîïàâëîâñêÀëåêñåéSSTV595
3.2013-08-0605:0820 mAsiatic Russia RX9WXñ. ÇóÿêîâîÌèõàèëSSTV595
4.2013-08-0510:3420 mNetherlands PE2HHNEnschedeHenkSSTV595
5.2013-08-0509:3220 mHungary HA5AEZH-1507 BudapestGaborSSTV595011
6.2013-08-0504:5420 mEuropean Russia UA6JQã. ÂëàäèêàâêàçÄìèòðèéSSTV595
7.2013-08-0405:3720 mUkraine US5MLGã. ÏåðåâàëüñêÀëåêñàíäðSSB59
8.2013-08-0405:3620 mAsiatic Russia RU9WSã. ÓôàÑèìSSB59
9.2013-08-0404:5820 mCzech Republic OK2BGBHolesovLudvikSSTV595
10.2013-08-0404:4820 mAsiatic Russia RV9XIã. ÂîðêóòàÂèêòîðSSB59
11.2013-08-0404:4620 mUkraine UR8ESã. ÌàðãàíåöÑåðãåéSSB59
12.2013-08-0404:1020 mAsiatic Russia RA9SMUã. ÎðñêÂàëåðèéSSB59
13.2013-08-0310:5420 mKaliningrad RA2FBã. ÑîâåòñêÀëåêñàíäðSSTV595
14.2013-08-0310:1320 mKaliningrad UA2FEPï. ÂåñåëîâêàÀëåêñàíäðSSTV595
15.2013-08-0310:0420 mHungary HG5OGI1163 BudapestS~ndorSSTV595
16.2013-08-0309:3020 mAsiatic Russia RX9WXñ. ÇóÿêîâîÌèõàèëSSTV595
17.2013-08-0305:3520 mCzech Republic OK2BGBHolesovLudvikSSTV595
18.2013-08-0305:2120 mEuropean Russia RA36ZFÂèêòîðSSB59
19.2013-08-0305:0920 mEuropean Russia RA4FMAã. ÍèêîëüñêÌèõàèëSSB59
20.2013-08-0305:0020 mUkraine US8ICã. ÌàðèóïîëüÂàëåðèéSSB59
21.2013-08-0304:5820 mUkraine UX1HBã. Êðåìåí÷óãÀëåêñàíäðSSB59
22.2013-08-0304:5520 mUkraine US3MHã. ÑåâåðîäîíåöêÍèêîëàéSSB59
23.2013-08-0304:5120 mUkraine UT2IXã. ÌàêååâêàÃåííàäèéSSB59
24.2013-08-0304:4820 mUkraine UT0LOã. ÕàðüêîâÀëåêñàíäðSSB59
25.2013-08-0304:3820 mUkraine UU4JMã. ÊðàñíîïåðåêîïñêÂèêòîðSSTV595

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 16 Next >Please click to Like button, if you like the log of R4FFQ!

     Links
     Partners
 


HAMLOG search more partners.
 
UN Amateur Radio News
ant_tower
© 2007-2017 HAMLOG.EU - All rights reserved. * Contact * Register * Privacy * Elapsed time: 0.74 sec