HAMLOG.EU logohamlog
      Mar 21 2019, 10:18 UTCRegistered users: 11238HAMLOG total QSO: 35,893,561
Callsign:           
This website: online logbook, radioamateur contact list, online log, online hamlog, ham log, online radioamateur log, online logger program, ham logs, ham radio log search, online status of QSL card
HOME
INFORMATION
LOG LIST
DXCC
REGISTER
CONTACT
FORUM
     Login
     DX Cluster
10:17 UTC -
 Poland - EU
Cqing 5up
21218.0
 Togo - AF
Cqing 5up
SP7IFM -
 Poland - EU
Cqing 5up
5V7EI
 Togo - AF
Cqing 5up
10:16 UTC -
 United States of America - NA
CQ DX
1820.6
 United States of America - NA
CQ DX
N4VN -
 United States of America - NA
CQ DX
AA1K
 United States of America - NA
CQ DX
10:15 UTC -
 Norway - EU
EU- 079 CQ DX
14190.0
 Denmark - EU
EU- 079 CQ DX
LA2FKA -
 Norway - EU
EU- 079 CQ DX
OV1CDX
 Denmark - EU
EU- 079 CQ DX
10:15 UTC -
 Ireland - EU
UP-5
21218.0
 Togo - AF
UP-5
EI0DXG -
 Ireland - EU
UP-5
5V7EI
 Togo - AF
UP-5
10:15 UTC -
 France - EU
DOHF 56-BA-198 DFCF 56-002 FFF
7150.0
 France - EU
DOHF 56-BA-198 DFCF 56-002 FFF
F-11579 -
 France - EU
DOHF 56-BA-198 DFCF 56-002 FFF
F5OHH/P
 France - EU
DOHF 56-BA-198 DFCF 56-002 FFF
10:15 UTC -
 Asiatic Russia - AS
14134.0
 European Russia - EU
R8CDA -
 Asiatic Russia - AS
R160DMP
 European Russia - EU
     Advertisement     Forum last comm.
     Search
     HAMLOG banner
 
HAMLOG.EU The Online LOG
 
Europe
Kaliningrad                   flag Kaliningrad
Online Log - QSO List - R2FAFCQ Zone: 15
ITU Zone: 29
QTH: Kaliningrad; Locator: KO04GS; Operator: Valentin
 LOGs of HAMLOG.EU:       All station

 R2FAF total QSO: 8358 QSO/page: 25
QSO No.:  
QSO Date:  

  Advanced Search On ...
Callsign:     

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 335 Next >

No.Date UTCBandCallsignQTHOperatorModeRSTs
1.2014-09-2811:482 mKaliningrad RU2FBFM59
2.2014-10-1218:1240 mBelarus EW1HISSB59
3.2014-10-1219:1840 mKaliningrad RU2FBSSB59
4.2014-11-0910:0020 mEuropean Russia RN3K/3SSB59
5.2014-11-2120:0280 mKaliningrad RA2FACÃóðüåâñêÑåðãåéSSB59
6.2014-11-2207:0520 mEuropean Russia RL3ZDÑòàðûé Îñêîë 309527Ïåòðîâ Ñåðãåé ÑëàâîâSSB59
7.2014-11-2312:1620 mFrance F4FHTPSK31599
8.2014-11-2817:5580 mUkraine UX0KXJT65-10
9.2014-11-2817:5780 mUkraine UX0KXJT65-09
10.2014-11-2818:3180 mPoland SP7WJWojciechPSK31599
11.2014-11-2818:5080 mEuropean Russia R1AYPSK31599
12.2014-11-2818:5180 mEuropean Russia R1AYSolovjevkaSergePSK31599
13.2014-11-2818:5280 mSlovak Republic OM8CDPSK31599
14.2014-11-2818:5680 mSlovak Republic OM8CD05801 PopradStefan MiloPSK31599
15.2014-11-2819:2480 mUkraine US5NFCPSK31599
16.2014-11-2819:2880 mUkraine US5NFCñ. Íîâàÿ Îáîäîâêà 24357Ãðàáîâèê Ëåîíèä ÀíäðPSK31599
17.2014-11-2913:0820 mChina BG6RIZJT65-19
18.2014-11-2918:1180 mEuropean Russia UA6LJXJT65-10
19.2014-11-2918:1580 mEuropean Russia UA6LJXÀêñàé 346720Ïèòþíîâ Àëåêñåé ÀëåêJT65-18
20.2014-11-2919:0280 mEuropean Russia RA4LY432057, Óëüÿíîâñê, ÂðàÐàòíèêîâ ÃåííàäèéJT65-12
21.2014-11-2921:2680 mUkraine UR5ULIÁðîâàðñêîé ð-í 07451Øêóðîïàäñêèé ÂëàäèìèSSB59
22.2014-11-2921:5680 mPoland SQ5KGSPultusk 06-100Obiedzinski GrzegorzPSK31599
23.2014-11-2922:0180 mPoland SQ5KGSPultusk 06-100Obiedzinski GrzegorzPSK31599
24.2014-11-3012:0617 mEuropean Russia RA6LRPSK31599
25.2014-11-3012:0717 mEuropean Russia RA6LRï. Ìàòâååâ Êóðãàí 346970Ëûìàðü Âÿ÷åñëàâ ÈâàíPSK31599

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 335 Next >Please click to Like button, if you like the log of R2FAF!

     Links


     Partners
 
 
UN Amateur Radio News
ant_tower
© 2007-2019 HAMLOG.EU - All rights reserved. * Contact * Register * Privacy - GDPR * Elapsed time: 1.679 sec